Договор публичной оферты

ПУБЛІНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про надання медичних послуг ТОВ «ІКСІ Клініка»

місто Київ

Цей Договір є офіційною та публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «ІКСІ Клініка» (надалі по тексту — Виконавець або Клініка), адресованою необмеженому колу осіб (надалі — Пацієнти), укласти дистанційним способом (через інтернет-сайт), договір про надання медичних послуг (надалі — Договір), шляхом розміщення даної публічної оферти (пропозиції) на офіційному інтернет-сайті Клініки — https://www.icsi.clinic (надалі — «Інтернет-сайт).
Укладення Договору здійснюється шляхом повного та безумовного прийняття Пацієнтом (акцепт) пропозиції Клініки укласти електронний договір на умовах визначених в даній Публічній оферті. Моментом укладення договору (акцептом) вважається факт оплати Пацієнтом послуг на умовах даного Договору, в строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Клініки.
Шляхом здійснення акцепту, Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі.

1.1. «Послуги» — Послуга або декілька Послуг у сфері медичного обслуговування, які надаються Клінікою, та зазначені у відповідному розділі Інтернет-сайту Клініки — https://www.icsi.clinic.
1.2. «Інтернет-магазин» — сайт Клініки за адресою https://www.icsi.clinic, який відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» є засобом для надання послуг шляхом укладення електронних договорів.
1.3. «Замовник»/«Пацієнт» — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, що відвідала Інтернет-сайт https://www.icsi.clinic та акцептувала даний Договір з метою отримання медичних послуг, зазначених на Інтернет-сайті, для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності.
1.4. «Виконавець»/«Клініка» — суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність з медичної практики та надає медичні послуги зазначені на Інтернет-сайті.
1.5. «Замовлення» — вибір Пацієнтом окремої Послуги/Послуг з переліку послуг, зазначеного на Інтернет-сайті, шляхом розміщення замовлення та здійснення оплати.

2.1. Клініка зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Переліком медичних послуг, розміщеному на Інтернет-сайті Клініки, а Пацієнт зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити надані медичні послуги.
Даний договір регулює надання медичних послуг з використанням Інтернет-магазину, в тому числі:
— Добровільний вибір Пацієнтом медичних послуг в Інтернет-магазині;
— Самостійне оформлення Пацієнтом замовлення в Інтернет-магазині;
— Оплату Пацієнтом Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
— Надання Пацієнту медичних послуг у відповідності до даного Договору.
2.2. Медичні послуги надаються відповідно діючих стандартів у сфері охорони здоров’я, вимог МОЗ України та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.
2.3. Місце надання медичних послуг: 03037, Україна, м. Київ, пр. Валерія Лобановського, 17.
2.4. Години, в які надаються медичні послуги, визначаються Клінікою із подальшим повідомленням Пацієнту.
2.5. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги та перед наданням медичних послуг, перелік яких визначається Клінікою.
2.6. Клініка не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома Клініці у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).
2.7. Клініка здійснює Первинну ідентифікацію Пацієнта, а Пацієнт погоджується на надання інформації, необхідної для Первинної ідентифікації, в тому числі Персональних даних Пацієнта, та її обробку при зверненні до Клініки. З метою контролю якості обслуговування, у випадку звернення по телефону, телефонна розмова з Клінікою може бути записана.
2.8. Пацієнт та Кініка підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
2.9. Клініка підтверджує, що має право на здійснення діяльності з медичної практики, у відповідності з вимогами діючого законодавства України та Наказу Міністерства охорони здоров’я України №1397 від 13.06.2019.

3.1. Пацієнт має право здійснити замовлення на надання медичних послуг, зазначених на відповідній сторінці Інтернет-сайту https://www.icsi.clinic.
3.2. Пацієнт самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.icsi.clinic шляхом використання способі оформлення зазначених на відповідній сторінці Інтернет-сайту — додавання Послуг у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки «У кошик», або за допомогою платіжної системи натисканням кнопки «Оплатити».
3.3. Строк обробки Клінікою Замовлення — до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

4.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Клінікою та зазначається на відповідній сторінці Інтернет-сайту https://www.icsi.clinic. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Пацієнтом Послуг.
4.2. Пацієнт оплачує Послуги Клініки на підставі цього Договору у Національній валюті України — гривні.
4.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:
4.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Клініки
або
4.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Інтернет-сайті Клініки.
4.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Клініки.
4.5. Пацієнт самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Клініки за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

5.1. Права Пацієнта:
5.1.1. оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Інтернет-сайту https://www.icsi.clinic.
5.1.2. отримати медичні послуги належної якості;
5.1.3. отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Клініці;
5.1.4. отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг;
5.1.5. вимагати заміни фахівця з обов’язковим зазначенням обґрунтованих причин такої вимоги;
5.1.6. мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
5.2. Обов’язки Пацієнта:
5.2.1. неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій фахівців Клініки, в тому числі Плану (Програми) лікування;
5.2.2. надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Клініці для надання медичних послуг;
5.2.3. оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених Прейскурантом вартості медичних послуг;
5.2.4. прибути в Місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг за 5-10 хвилин до призначеного часу;
5.2.5. до початку надання медичних послуг повідомити Клініці весь перелік лікарських засобів, які застосовує (вживає) Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я;
5.2.6. у разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану (Програми) лікування, якщо такий надавався чи доводився до відома Пацієнту, повідомити про це Клініку;
5.2.7. повідомляти Клініку про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування;
5.2.8. надавати на вимогу Клініки дані, необхідні для Первинної ідентифікації;
5.2.9. ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на Інтернет-сайті Клініки.
5.3. Права Клініки:
5.3.1. в разі запізнення Пацієнта на більше, ніж 10 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, перенести або скасувати надання таких медичних послуг, повідомивши про це Пацієнта;
5.3.2. змістити час прийому Пацієнтів, записаних до лікаря, на розумний строк, у разі звернення в цей час Пацієнта, який негайно потребує екстреної медичної допомоги (відповідно до ст. 3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»);
5.3.3. призупинити або відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.
5.4. Обов’язки Клініки:
5.4.1. надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
5.4.2. використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України;
5.4.3. вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

6.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Клініки, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
6.2. Дата та час надання медичних послуг узгоджуються Сторонами за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через веб-сайт або особисто. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Клінікою та Пацієнтом.
6.3. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання одноденного терміну надання такої послуги, за умови що така зміна дати і часу надання послуг є можливою з медичної точки зору та не завдасть шкоди процесу лікування Пацієнта. У випадку якщо зміна дати та часу надання послуг може негативно вплинути на результат надання послуг, фахівець Клініки інформує Пацієнта про такий можливий негативний вплив.
6.4. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Клініки у разі:
6.4.1. якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків;
6.4.2. виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Клінікою.
6.5. Наявність обставин, передбачених підпунктом 6.4.2. цього Договору, встановлюється Клінікою та повідомляється Пацієнту
6.6. Пацієнт підтверджує, що Клінікою йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.
6.7. У разі запізнення Пацієнта більше ніж на 5-10 хвилин або якщо Пацієнт не з’явився в місці надання медичних послуг у дату та час надання медичних послуг Клініка в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання медичних послуг, про що повідомляє Пацієнта.
6.8. У випадку, якщо Пацієнт з′явився на прийом до лікаря Клініки із запізненням більш як на 10 хвилин, прийом Пацієнта лікарем Клініки здійснюється у найближчий час, який не порушить графік прийому інших Пацієнтів.

7.1. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.
7.2. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Клініка не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Пацієнту через настання обставин, які виникли не з вини Клініки:
8.2.1. настання обставин, які виникли з вини чи необережності Пацієнта
та/або
8.2.2. настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб),
та/або
8.2.3. настання форс-мажорних обставин.
8.3. Клініка не несе відповідальності за:
8.3.1. зміст та правдивість інформації, наданої Пацієнтом під час оформлення замовлення;
8.3.2. протиправні та незаконні дії, здійсненні Пацієнтом за допомогою доступу до мережі Інтернет;
8.3.3. за передачі Пацієнтом своїх мережевих ідентифікаторів (ІР, МАС-адреса, логін чи пароль) третім особам;
8.3.4. настання ускладнень не з вини Клініки.
8.4. Клініка не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті:
8.4.1. невиконання Пацієнтом обов’язків, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Клініки, Плану (Програми) лікування тощо;
8.4.2. неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;
8.4.3. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Клініки;
8.4.4. неповідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 5.2.5-5.2.8. цього Договору;
8.4.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;
8.4.6. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
8.5. Пацієнт, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, спричинену його діями (особисто, навіть якщо під його логіном в мережі перебувала інша особа) особам або їх майну.
8.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.7. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
8.8. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін. Дія форс-мажорних обставин переносить виконання зобов’язань до моменту їх закінчення.

9.1. Клініка залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору при умові оприлюднення таких змін на Інтернет-сайті https://www.icsi.clinic.
9.2. Інтернет-сайт створено для організації дистанційного способу продажу послуг Клініки через мережу Інтернет.
9.3. Власним акцептуванням Договору Пацієнт добровільно надає згоду Клініці на збір, обробку, зберігання та використання власних персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
9.4. Організаційні, медичні та інші аспекти надання медичних послуг за програмами, які передбачають лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, підлягають додатковому узгодженню Сторонами.
9.5. Використання ресурсів Інтернет-сайту Клініки для попереднього перегляду послуг, а також для оформлення замовлення для Пацієнта є безкоштовним.
9.6. Інформація надана Пацієнтом є конфіденційною та використовується Клінікою лише з метою виконання даного Договору.
9.7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово погоджено іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації, вчиненого з порушенням даного Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
9.8. Фактичною датою укладення електронного договору між Сторонами є дата прийняття умов у відповідності до положень ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію». Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання Клінікою, як особою яка надіслала пропозицію укласти договір, відповіді Пацієнта про прийняття даної пропозиції в порядку, передбаченому частиною 6 статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».
9.9. Договір є публічним та діє протягом __ місяців з моменту його акцептування Покупцем, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.
9.10. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного надання послуг Пацієнту, шляхом повернення грошових коштів сплачених Пацієнтом в рахунок подальшого надання медичних послуг.
9.11. Сторони мають право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку невиконання другою стороною зобов’язань та умов даного Договору та у випадках передбачених законодавством України.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІКСІ Клініка»
Юридична адреса: Україна, м.Київ, 03037, пр. В.Лобановського, 17
Код ЄДРПОУ 42923681
БАНК: ФIЛIЯ «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ»ПРИВАТБАНК»
РР UA493206490000026004052730888
МФО 320649
IПН — 429236826582
тел. +38 (044)244 77 52

Интересные статьи

Обратная связь